Proces prípravy vydania poštovej známky „Prezidentka SR: Zuzana Čaputová“

titulka

Vzhľadom na rozsiahlu diskusiu na Pofisfóre je zrejmé, že mnohým diskutujúcim nie sú známe základné procesy súvisiace s tvorbou poštových známok, čo ma motivovalo k vytvoreniu samostatného príspevku vo forme blogu. Diskutujúcim je síce na stránke www.pofis.sk umožnené vyjadrovať svoje dojmy alebo pocity z prezentovaných návrhov, ale nemôžu zasahovať do tvorby výtvarných návrhov poštových známok. Tá je v kompetencii Realizačnej komisie slovenskej známkovej tvorby zloženej okrem zástupcov Slovenskej pošty, a. s., a Ministerstva dopravy a výstavby SR najmä z renomovaných odborníkov z rôznych profesijných oblastí, či už teoretikov umenia, maliarov, grafikov, rytcov a nakoniec aj samotných filatelistov. Samotný schvaľovací proces vychádzajúci z odporúčaní tejto komisii je nakoniec v kompetencii generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., a ministra dopravy a výstavby SR. Práve z dôvodu kontroverzných a nekonštruktívnych poznámok k návrhom známok bola zrušená funkcionalita možnosti ich komentovania pred dátumom vydania, pretože návrh známky sa častokrát zvykne pred zadaním do tlače meniť, najmä čo sa týka nominálnej hodnoty, ktorá býva aktualizovaná podľa prevádzkových potrieb pôšt.

Druhým problematickým okruhom, ktorý sa ukázal byť filatelistickou verejnosťou nedostatočne pochopený sú tlačiarenské technológie, ktoré sa odvíjajú od prístrojového vybavenia dodávateľa tohto typu služby, ktorý má so Slovenskou poštou, a.s., uzatvorenú Rámcovú dohodu na obdobie 4 rokov. V prípade výroby poštových známok je to aktuálne spoločnosť Rempo, s.r.o., ktorej zmluvným dodávateľom v oblasti tlače poštových známok je Tiskárna Hradištko, s.r.o. a Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. V iných tlačiarňach, ako sú tieto dve, preto nie je možné podľa aktuálne platnej Rámcovej dohody tlačiť poštové známky!

Nakoniec je potrebné uviesť aj niektoré negatívne aspekty výplatných známok prezidentov SR. Ani jedna z doteraz vydaných výplatných známok vytlačených technológiou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na stroji WIFAG v Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s., nebola vytlačená tak, aby neprichádzalo k deformácii fyziognomickej štruktúry zobrazených osôb. Ak odhliadneme od samotného žánra portrétu, ktorý je najťažšou výtvarnou disciplínou, tak najväčšie nedostatky boli zapríčinené technikou výroby tlačovej matrice vo forme oceľorytiny, ktorá je tvorená rytými čiarami na ľudskej tvári sa nevyskytujúcimi. Tento problém sa stane markantným najmä vtedy, keď príde pri mechanickom prenose rytiny valcovým razidlom, tzv. moletou zaoblený povrchov tlačového valca k nedostatočnému odtlačeniu negatívu rytiny. Napríklad v prípade poslednej hĺbkotlačovej známky A. Kisku to má potom za následok rozdielnosti v tvarovaní očí, výpadky v rytine brady a nosa, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo výslednú podobu portrétu. Ak sa k tomu pridružia nekvalitne vyrobené hĺbkotlačové valce modrej a červenej farby, ktoré nevyrobila PTC Praha, ale jej subdodávateľ z Číny, výsledná známka naozaj nemusí vyzerať najreprezentatívnejšie.

kiska

V prípade rotačnej oceľotlače na stroji WIFAG sa preto dá s plnou vážnosťou konštatovať, že to bola pre tlač najvyšších ústavných činiteľov republiky nevhodná technológia výroby. Pri príprave vydania novej známky Prezidentky SR Zuzany Čaputovej sme sa preto snažili predísť všetkým vyššie uvedeným potenciálnym nedostatkom, pretože ak by prišlo k nežiaducim deformáciám v jej tvári, bola by to neúcta nielen vo vzťahu k jej funkcii, ale k nášmu nežnému pohlaviu ako takému. Rozhodovanie pri výbere technológie tlače nakoniec významnou mierou ovplyvnilo aj rozhodnutie vedenia Poštovní tiskárně cenin PTC Praha, a.s., ktoré ešte koncom roka 2018 stroj WIFAG odstavilo z prevádzky. To bol posledný a v podstate aj najzávažnejší dôvod, prečo sa Slovenská pošta, a.s., rozhodla vytlačiť aktuálnu emisiu Prezidentky SR ofsetom.

Časový priebeh prípravy emisie:

26.03.2019 Vydanie poštovej známky venovanej novozvolenému Prezidentovi Slovenskej republiky bolo prerokované na zasadnutí Námetovej komisie Ministerstva dopravy a výstavby SR. K téme sa rozvinula diskusia, v ktorej bolo poukázané na to, že nie všetky krajiny vydávajú známku prezidentom počas výkonu ich funkcie, ale vzhľadom na tradíciu vydávania tohto typu známok na Slovensku bola emisia väčšinou členov odporučená k vydaniu.

05.04.2019 Realizačná komisia odporučila generálnemu riaditeľovi Slovenskej pošty zadať grafický dizajn emisie akad. mal. Vladislava Rostokovi. Zároveň prediskutovala problém technológie výroby poštovej známky plánovanej k termínu inaugurácie novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej 15.6.2019 ofsetom. Viacerí členovia komisie zároveň odporučili realizovať známku vo väčšom formáte 26,5 × 33,9 mm z dôvodu lepšej vizuálnej prezentácie zobrazenej prezidentky.

08.04.2019 Dodanie fotografickej predlohy horizontálneho formátu volebným tímom Zuzany Čaputovej od fotografa Petra Konečného, ktorý Zuzanu Čaputovú fotil počas volebnej kampane. 2

08.04.2019 Vytvorenie prvých pracovných výtvarných návrhov známky V. Rostokom s dvoma verziami portrétu v originálnej plnej farebnosti a čiernobielej verzii s doplnkovou trikolórou prevzatou z prezidentskej štandardy.

3

4

09.04.2019 Rozhodnutie Zuzany Čaputovej o preferovaní návrhu známky s čiernobielym portrétom, ktorý bol vo forme finálneho grafického dizajnu následne predložený na pripomienkovanie členom Realizačnej komisie.

5

15.04.2019 Prvé kolo pripomienkovacieho konania výtvarného návrhu členmi Realizačnej komisie v rámci ktorého boli prezentované najmä výhrady k rozloženiu nominálnej hodnoty do 3 riadkov a k množstvu sprievodných textov. V rámci tohto pripomienkovania sa začalo zvažovať aj nahradenie nominálnej hodnoty 0,50 Eur za špecifický symbol T2 50 g.

17.04.2019 Druhé kolo pripomienkovacieho konania výtvarného návrhu členmi Realizačnej komisie a presadenie nahradenia nominálnej hodnoty za špecifický symbol T2 50 g.

6

24.04.2019 Schválenie výtvarného návrhu známky generálnym riaditeľom Slovenskej pošty.

26.04.2019 Schválenie výtvarného návrhu známky generálnou riaditeľkou Sekcie elektronických komunikácií a poštových služieb Ministerstva dopravy a výstavby SR.

30.04.2019 Schválenie výtvarného návrhu známky ministrom dopravy a výstavby SR.

30.04.2019 Zaslanie výtvarného návrhu poštovej známky do tlačiarne na prípravu tlačových podkladov. Pri ich príprave navrhol riaditeľ Tiskárny Hradištko, s.r.o. Ing. Jaroslav Štefek realizovať známku 5-timi priamymi farbami, modrou a červenou v súlade so symbolikou prezidentskej štandardy (biela sa netlačí) a troma čiernymi farbami aplikovanými v portréte z dôvodu čo možno najkvalitnejšieho prepracovania čiernobielych odtieňov v tvári Z. Čaputovej. Ide o technológiu triplexu, ktorá doteraz nebola pri tlači slovenských poštových známok použitá. Je to zároveň ochranný prvok známky, ktorý nie je možné napodobniť.

15.05.2019 Schválenie nátlačkov poštovej známky v Tiskárně Hradištko, s.r.o. a následné vytlačenie 1 mil. ks poštových známok.

7

Komentáre

 • J. Lipták 1. júl 2019 @16:22

  Ďakujem za článok, myslím, že verejnosť ocení objasnenie pozadia výroby prezidentskej známky.

  Za seba môžem povedať, že určite si nemyslím, že môžem zasahovať do tvorby známky. Vyjadril som svoj názor na fóre a rozpútaná diskusia je prejavom toho, že viacerí diskutujúci mali výhrady k návrhu známky a niektorým sa návrh zase páčil. Je dobré, že sa o známkach diskutuje a že téma žije.

  Ako leitmotív tohto článku vnímam jednak, že sú zazmluvnení určití výrobcovia (pokračovanie v ďalšom príspevku).

 • J. Lipták 1. júl 2019 @16:28

  (pokračovanie z predošlého príspevku) a jednak, že čínsky subdodávateľ vyrába nekvalitné hĺbkotlačové valce. Mrzí ma, že takéto dôvody stoja v ceste výrobe kvalitných slovenských známok vyrobených technikou rytiny. Najmä v kontexte skutočnosti, že v minulosti to šlo a technika vo všetkých oblastiach ide dopredu, nie dozadu.

  Ale rozumiem, že zmluva je zmluva, s tým sa pohnúť nedá. Preto dúfam, že keď zmluvná doba uplynie, opäť sa otvorí cesta výrobe kvalitných známok vyrábaných technikou rytiny.