Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach - recenzia

V rámci tohtoročného významného jubilea, 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, Slovenská pošta, a. s., vydaním reprezentačnej publikácie Cyrilo-metodské motívy na poštových známkach veľmi príjemne prekvapila nielen filatelistov a záujemcov o poštové známky, ale aj širokú verejnosť. Samotná publikácia nadväzuje na vydanie hárčeka s poštovou známkou venovanou tomuto výročiu podľa návrhu nášho popredného výtvarníka a autora návrhov mnohých ocenených poštových známok doma aj v zahraničí, akad. maliara prof. Dušana Kállaya, v dokonalej ryteckej transpozícii Miloša Ondráčka a na vysokej technickej úrovni realizácie v Poštovní tiskárne cenin Praha.

Majstrovské stvárnenie námetu prevzali aj poštové správy Bulharskej republiky, Českej republiky a Vatikánu, ktoré štáty si rovnako pripomínajú významné historické obdobie, čím vzniklo takzvané spoločné vydanie s rovnakou obrazovou časťou. Čerešničkou na torte je príloha zaradená do publikácie – neperforovaný hárček v originálnych farbách ako filatelistická pozornosť vydavateľa záujemcom o túto publikáciu.

Úvodným príspevkom náš významný historik prof. Matúš Kučera, predseda námetovej komisie, ktorá vyberá námety pre vydavateľa našich poštových známok, na báze dokladovaných historických skutočností, prístupnou a zároveň pútavou formou čitateľa oboznamuje so životom Konštantína a Metoda od ich narodenia, pôsobenia na cisárskom dvore v Konštantínopole, prípravy byzanskej misie na Veľkú Moravu počas zložitých mocenských bojov, až po jej uskutočnenie v roku 863. Autor pokračuje opisom vyše trojročného pôsobenia misie na našom území a nasledujúcich historických udalostí, keď približuje význam poslania solúnskych bratov, ktorí priniesli na naše územie veľkú myšlienku kresťanskej kultúry a pokory.

V ďalšej časti publikácie vedúci odboru Pofis Mgr. Martin Vančo, PhD., v nosnom, bohato ilustrovanom odbornom príspevku sa na báze dokladovaných historických skutočností venuje námetu sv. Cyrila a Metoda na našich platidlách a poštových známkach. V úvode pripomína históriu udržiavania tradície cyrilometodských osláv na našom území, keď na jej rozvoj mal najskôr osobný vplyv panovníčky Márie Terézie, potom pôsobenie osvieteneckých Bernolákovcov, neskôr národné obrodenie a založenie Matice slovenskej. Ďalej približuje cyrilometodskú tradíciu počas prvej Československej republky, spomína Pribinove slávnosti v roku 1933 v Nitre, keď bola vydaná aj séria poštových pohľadníc, a pokračuje obdobím Slovenského štátu, keď významnú úlohu pri kreovaní štátnych cenín zohral výtvarník a historik dr. Jozef Cincík. Aj jeho zásluhou sa na účely vydávania papierových platidiel zriadila tlačiareň Neografia v Martine. Veľkomoravské tradície sa potom objavovali na platidlách podľa predlôh Martina Benku a Ľudovíta Fullu. Sv. Cyril a Metod boli stvárnení na 20-korunovej striebornej minci, ktorú v roku 1941 vyrazila mincovňa v Kremnici.

Ako sa cyrilometodská tradícia „rozvíjala“ počas socialistického Československa autor približuje v ďalšej časti. Uvádza rôzne skutočnosti, ako sa vládnuca strana snažila niekedy účelovo využiť, a niekedy zneužiť tieto tradície, čo sa, pochopiteľne odrazilo aj na našich platidlách a ďalších ceninách. Po roku 1989 sa situácia začala meniť, a po vytvorení samostatných republík sa vytvoril priestor na hodnotenie histórie na základe zachovaných dokumentov a faktov, a tým aj na pripomenutie významných míľnikov našej minulosti na našich platidlách a poštových známkach, čo autor dokumentuje reprodukciami ich návrhov. (Drobná nepresnosť je na str. 26 v pravom stĺpci, keď spomínané osobnosti neboli vydané v jednej sérii, ale v troch rôznych vydaniach v roku 1990.)

V osobitnej kapitole prof. Dušan Kállay, medzinárodne uznávaný umelec, poctený viacerými prestížnymi oceneniami v oblasti známkovej tvorby, sa aj ako autor návrhu hárčeka s poštovou známkou a celej emisie vydanej k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vyznáva z pocitov pri vytvorení samotného návrhu a jeho vzťahu k historickým témam, keď uvádza: „Každá historická téma v mojej známkovej tvorbe znamená pochopiť ju v jej komplexnosti tak, aby všetky časti emisie fungovali ako akýsi fiktívny príbeh... Pre mňa ako výtvarníka špecializujúceho sa na knižnú ilustráciu a kultúru, v ktorej je veľmi dôležitý vzťah písaného textu a jeho obrazového stvárnenia, je preto najvýznamnejší literárno-filozofický odkaz cyrilo-metodskej misie... “ Už samotný prístup autora k stvárnenému námetu dal prepoklad vzniku významného umeleckého diela, ktoré prevzali na poštovú ceninu aj Česká republika, Bulharská republika a štát Vatikán.

Autor nasledujúceho príspevku MVDr. Milan Šajgalík sa z pohľadu námetového filatelistu venuje chronologickému súpisu vydaných poštových známok, FDC a ostatných predmetov zberateľského záujmu súvisiacich s cyrilometodským odkazom dnešku. Všíma si, a na zobrazených materiáloch bohato dokumentuje, historické osobnosti, ktoré sa zaslúžili o zachovanie tohto odkazu, pamätné miesta Veľkej Moravy súvisiace priamo aj nepriamo s pôsobením sv. Cyrila a Metoda, a tiež novodobé pripomenutia solúnskych bratov a významnej histórie. Súvislosti nachádza aj na poštových materiáloch Vatikánu, Grécka, Bulharska, Nemecka, Macedónska a ďalších štátov.

V závere publikácie sa Veronika Bilicová a kolektív spoluautoriek (učiteľka a žiačky) venujú úspešnej akcii „Sv. Cyril a Metod očami detí“, ktorá sa uskutočnila vlani v Nitre, keď deti tvorili priamo v autentickom prostredí hradu a podhradia. Dokladom sú reprodukované hodnotné kresby, aj s návrhom na poštovú celinu. Pozitívnym výsledkom v neposlednom rade je aj takouto formou vzbudený záujem detí o náš významný úsek dejín.
Možno konštatovať, že význam tejto publikácie svojím obsahom, dokladovanými materiálmi a grafickým spracovaním presahuje vydavateľský zámer, je ojedinelá v našej odbornej literatúre a určite by mala byť v knižnici nielen každého záujemcu o našu známkovú tvorbu, ale aj každého, kto sa zaujíma o našu históriu a jej odkazu pre súčasnosť.

Knižná publikácia: "1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu"

Ing. Peter. Malík PhD.

Komentáre