Používanie príležitostnej poštovej pečiatky

Príležitostné poštové pečiatky sú vydávané prevažne na základe objednávok verejnosti k významným spoločenským udalostiam alebo na podnet Slovenskej pošty, a. s., POFIS, napríklad pri príležitostí inaugurácií poštových známok. Výrobu príležitostných poštových pečiatok a kašetov (ďalej len PPP) a podmienky ich objednávania sme opisovali v predchádzajúcom príspevku. V tomto blogu by sme chceli priblížiť ich používanie, ktoré je upravené Technologickými postupmi I/C 6 Ryté poštové pomôcky a Technologickými postupmi I/B12 na Zriaďovanie priehradky POFIS.

Podľa Technologických postupov I/C 6 Ryté poštové pomôcky sú príležitostné poštové pečiatky - poštové denné pečiatky používané pri určitej príležitosti na pečiatkovanie podaných zásielok a poštových známok na zberateľské účely, okrem legendy môžu obsahovať aj doplňujúcu kresbu, príležitostný text a pod., Kašety sú pečiatky, ktoré majú v legende použité rozpätie dátumov od - do. Kašet nenahrádza dennú pečiatku ani príležitostnú poštovú pečiatku. Kašety pre potreby SP, a. s., sa používajú mimo pôsobnosti SP, a. s., spravidla na akciách konaných v zahraničí, pričom legenda nenesie názov pošty, ale len označenie „Slovenská pošta“. Používajú sa na pečiatkovanie filatelistických produktov, okrem legendy môžu obsahovať doplňujúcu kresbu, príležitostný text a pod.,

Všetky PPP sú vyrobené z vytvrdeného polyméru. Pre tento druh pečiatok sa na pečiatkovanie používa špeciálna farba, ktorá zabezpečuje čisté odtlačky, ako aj ich čitateľnosť a nerozmazateľnosť. Cenu za výrobu PPP podľa príslušného typu stanovuje Tarifa SP, a. s.,

Obdobie používania príležitostných pečiatok na poštách je 7 pracovných dní. PPP je možné používať namiesto dennej pečiatky pošty na pečiatkovanie prijatých zásielok len v stanovený deň, ku ktorému bola vyrobená. V ostatných dňoch (nasledujúcich šesť pracovných dní) sú prijaté zásielky pečiatkované dennou pečiatkou pošty, na požiadanie klienta pošta bezplatne pripojí na zásielku aj odtlačok PPP. Odtlačok príležitostnej pečiatky môže pošta na žiadosť klienta umiestniť bezplatne aj na voľný list papiera a pod. pre filatelistické a zberateľské účely. Po stanovenej lehote je možné požiadať o odtlačok pečiatky už len na POFISe. PPP sa po ukončení používania zasielajú späť na POFIS. Odosielajú ich priamo pošty ktoré ich používali, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň po lehote (tzn. siedmy pracovný deň po dni, ku ktorému boli vyrobené). Vrátené príležitostné poštové pečiatky zostávajú uložené na POFISe ešte jeden rok od dátumu, ku ktorému boli vyrobené. Po roku používania POFIS všetky príležitostné poštové pečiatky zašle Poštovému múzeu, ktoré ich v zmysle Zákona č. 115/1998 Z. z. zaradí do svojho zbierkového fondu. POFIS poskytuje ich odtlačky na filatelistické účely, cenu za odtlačok stanovuje Tarifa SP, a. s. Všetky príležitostné pečiatky sú vlastníctvom SP, a. s.

PPP sa môžu používať aj na príležitostnej pošte, alebo priehradke POFIS. Podľa Technologických postupov I/B12 Zriaďovanie priehradky POFIS, priehradka POFIS sa zriaďuje pri príležitosti konania významných kultúrnych a športových podujatí, výstav, inaugurácií emitovaných známok, kongresov, propagačných akcií SP, a. s., a pod. O zriadenie príležitostnej priehradky môže požiadať aj externý organizátor podujatia. Priehradka POFIS je osobitným druhom listovej priehradky v rámci predajného stánku POFIS, ktorá zabezpečuje príjem obyčajných listových zásielok 1. a 2. triedy zamestnancami POFIS-u a pečiatkovanie PPP, ktoré sú vyrobené k tejto príležitosti. Priehradka POFIS zabezpečuje vyberanie listov bez doplnkových služieb, predáva poštové ceniny a filatelistické produkty. Prijaté zásielky opečiatkuje príležitostnou pečiatkou a zabezpečuje ich podanie na poštovú distribúciu. Sadzbu za zriadenie priehradky POFIS určuje Tarifa SP, a. s.

POFIS o pripravovaných podujatiach, na ktorých sa zúčastní s listovou priehradkou, informuje na svojej internetovej stránke.

Komentáre

  • Vojtech Jankovič 1. feb 2011 @10:37

    Výborne, presne toto sme potrebovali!

  • jakul 12. feb 2011 @15:41

    pekne

  • stamp.collector 27. mar 2011 @23:14

    nechapu! Jak ziskat razitko ktere uz skoro 10 mesicu?