Výroba príležitostnej poštovej pečiatky

Príležitostné poštové pečiatky (ďalej len PPP) sú vydávané v prevažnej väčšine na základe objednávok verejnosti k významným spoločenským udalostiam. Objednávateľ si môže podľa predpisov Slovenskej pošty, a. s., venovaných výrobe rytých poštových pomôcok, dodať vlastný výtvarný návrh. Vzhľadom na skutočnosť, že veľa výtvarných návrhov často krát nespĺňa základné parametre požadované k výrobe pečiatky, v tomto blogu sú sumarizované všetky základné pravidlá na výrobu PPP a nedostatky, s ktorými sa stretáva Komisia na schvaľovanie známkových materiálov. Tá schvaľuje výtvarné návrhy PPP a pôsobí na Odbore POFIS ako poradný orgán Generálneho riaditeľa SP, a. s.

Technické parametre PPP

PPP sú poštové denné pečiatky používané pri určitej príležitosti na pečiatkovanie podaných zásielok a poštových známok na zberateľské účely. Okrem legendy môžu obsahovať aj doplňujúcu kresbu, príležitostný text a pod. Podmienky na ich výrobu v rámci SP, a. s. sú definované v Technologických postupoch I/C 6, z ktorých sú najdôležitejšie nasledovné ustanovenia:

– výroba PPP sa riadi odborovou normou ONS 90 6110 Poštová denná pečiatka, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 1997. Norma je záväzná pre všetky organizačné zložky SP, a. s.. a kontrola jej dodržiavania zo strany výrobcov je zabezpečovaná Sekciou správy majetku SP, a. s. a Odborom POFIS,

– veľkosť PPP je od 32 do 38 mm a jej tvar je spravidla okrúhly. Podľa požiadavky objednávateľa je ale možné vyrobiť pečiatku aj iného tvaru, napr. oválnu, štvorcovú, kosoštvorcovú a inú, ktorej priemer však nesmie presahovať 38 mm.

výtvarné návrhy PPP sú predkladané spolu s objednávkou na predpísanom tlačive

– na pečiatkovanie sa používa špeciálna farba, ktorá garantuje čisté odtlačky, ako aj ich čitateľnosť a nerozmazateľnosť. Podľa druhu akcie, na ktorú má byť PPP vyrobená, je stanovená aj používaná farba:

a) červená – pri všetkých štátnych sviatkoch, b) modrá – pri významných športových podujatiach, c) zelená – pri akciách environmentálneho charakteru, d) čierna – pri všetkých iných príležitostiach.

Výtvarný návrh PPP

– výtvarný návrh PPP sa robí v 4 násobnom zväčšení. Na chválenie sa predkladá spolu s maketou v reálnej veľkosti 1:1 na jednom hárku papiera veľkosti A 4 podpísaný autorom výtvarného návrhu. Výtvarný návrh PPP musí pozostávať z:

a) jednoduchej, čiernobielej, dostatočne výraznej líniovej kresby nakreslenej perom alebo tušom tak, aby sa linky pri zmenšení 1:1 nezlievali. Nevhodné sú väčšie farebné plochy, ktoré by sa pri odtlačku pečiatky mohli rozmazávať a dlho schnúť, b) zvýrazneného textu dátumu vo forme dd.mm.rrrr a domicilu pošty vo verzálkach (veľké písmená s min. výškou 2 mm vo formáte 1:1), napr. BRATISLAVA 15, c) sprievodných textov v slovenskom jazyku, resp. slovenského prekladu popri originálnom, cudzojazyčnom texte.

– v prípade požiadavky prípravy výtvarného návrhu v réžii POFIS-u je možné dodať predlohy v akomkoľvek formáte, či už vo forme fotografie alebo obrázku v elektronickej forme, ktoré budú spracované našimi odbornými pracovníkmi do požadovanej podoby,

– príležitostné texty a doplňujúce kresby nesmú obsahovať nevhodný námet propagujúci násilie, fašizmus, toxikomániu, obscénne a nemravné veci, ako aj diskrimináciu: rasy, farby pleti, pohlavia, sociálneho stavu, veku, zdravotného stavu, náboženstva alebo politických názorov občanov,

ukazka PPP

Autorstvo príležitostných poštových pečiatok

Komisia na schvaľovanie známkových materiálov sa pri posudzovaní výtvarných návrhov PPP často krát stretáva s porušovaním Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Predkladateľ výtvarného návrhu pečiatky sa štylizuje do pózy autora výtvarného návrhu, pričom je autorom konceptu, na ktorý sa autorský zákon nevzťahuje, tak ako je to uvedené v § 7, ods. 3: „ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná vysvetlená, znázornená, alebo zahrnutá do diela.“ Napríklad v prípade požiadavky na realizáciu výtvarného návrhu pečiatky odbornými pracovníkmi POFIS-u na základe dodania podkladu či už fotografie alebo obrázku v elektronickej forme ,je autorom finálny spracovateľ do požadovanej formy líniovej rozkresby, buď A. Ferda alebo F. Horniak. Podobne aj v prípade externe dodaných výtvarných návrhov PPP je autorom výtvarného návrhu finálny výtvarník/grafik, nie objednávateľ či autor myšlienky. V prípade zistenia porušenia autorských práv nebude predložený výtvarný návrh komisiou schválený.

Najčastejšie nedostatky návrhov PPP

– návrh nie je urobený v 4-násobnom zväčšení, – na návrhu absentuje maketa 1:1, – návrh nie je podpísaný autorom, – návrh nie je urobený v kontrastných linkách (obsahuje veľké farebné plochy alebo ide o koláž z nekvalitného skenu), – nesprávny domicil pošty (musí byť uvedené aj číslo dodávacej pošty) – dátum vydania pečiatky nie je oddelený medzerami, – zlá typografia – viacero typov písma v nápisoch,

Mgr. Martin Vančo, PhD. vedúci Odboru POFIS

Komentáre