Proces prípravy poštových známok, FDC a FDC pečiatok

Poštové známky sa vydávajú na základe emisného plánu poštových známok. Tematické rady sú spravidla dva roky vopred prerokované v Námetovej komisii, ktorá je poradným orgánom ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre otázky tematickej orientácie známok a poštových celín. V komisii sú zastúpení okrem kompetentných pracovníkov Slovenskej pošty, a. s., aj predstavitelia Zväzu slovenských filatelistov, Slovenskej národnej galérie a iné osobnosti slovenskej intelektuálnej society zaoberajúce sa známkovou tvorbou. Finalizovaný plán je nakoniec predložený Generálnym riaditeľom SP, a. s., na schválenie ministrovi DPT SR. Po schválení emisného plánu sa spravidla s ročným predstihom vyberajú autori výtvarných návrhov poštových známok na základe odporúčania Realizačnej komisie známkovej tvorby. Činnosť komisie, ktorá pozostáva z renomovaných umelcov známkovej tvorby, zástupcov SP, a. s. a MDPT SR, koordinuje Odbor POFIS. Komisia je poradným orgánom Generálneho riaditeľa SP, a. s., ktorý na základe jej odporúčaní schvaľuje honoráre a výtvarné návrhy. Priame zadanie umelcom sa vykonáva na základe Zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy podľa § 39, 40 autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Vo výnimočných prípadoch sa výber autora robí formou výberového konania, akým je napr. súťaž pre deti pri detských známkach. V tomto prípade sa súťaž realizuje na základe štatútu súťaže s presne definovanými kritériami. Spôsob priameho zadania je pre SP, a. s , výhodnejší z hľadiska ľahšieho administrovania procesu prípravy výroby známok a garancie kvalitných návrhov od renomovaných umelcov. Preto sa umelcom spolu s návrhom známky zadáva aj vytvorenie návrhu FDC a FDC pečiatky alebo sprievodných filatelistických produktov. Tento postup garantuje výtvarnú jednotnosť a kvalitu série, v rámci ktorej sprievodné produkty majú dopĺňať danú tému. Celý proces tvorby známok pred zadaním do tlače je podrobne popísaný v blogu „O procese prípravy nových eurových poštových známok“. Pri výbere umelcov je hlavným kritériom vhodnosť námetu známky vo vzťahu k tvorbe príslušného umelca alebo jeho vzťah k regiónu, ku ktorému sa téma viaže. Ďalším kritériom sú skúsenosti so špecifickou úžitkovou tvorbou známok, najmä v prípade návrhov oceľorytinových známok. Nezabúda sa ani na mladých absolventov VŠVU s cieľom budovať ďalšiu generáciu známkových tvorcov. Mnohých nových umelcov môže špecifická a náročná práca odradiť hneď na začiatku. V súčasnosti preto existuje vyprofilovaný okruh autorov výtvarných návrhov známok, predovšetkým z katedry grafiky a iných médií VŠVU. Tí majú vynikajúco zvládnutú techniku kresby, na ktorej je známková tvorba založená. S nástup nových počítačových technológií sa čoraz častejšie robia aj návrhy známok v podobe počítačovej grafiky. Tie sú ale realizovateľné najmä v prípade ofsetových známok. Pri oceľorytinových známkach je vhodnejšie pripraviť ako predlohu ručnú kresbu alebo maľbu.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝTVARNÝCH NÁVRHOV

1. Výtvarný návrh známky

1.1. známka tlačená technikou z plochy – ofset (HEIDELBERG SPEEDMASTER)

1.1.1. výtvarný návrh vo forme kresby, grafiky, maľby a pod.

Obrazová časť (výtvarný návrh známky) – predkladá sa v 6-násobbnom zväčšení, – predkladá sa vo veľkosti 1 : 1. Aby výtvarný návrh čo najvernejšie zodpovedal originálu je odporúčané použiť kvalitný profesionálny papier (napr. fotopapier) a kvalitnú tlačiareň s rozlíšením aspoň 2400/1200 dpi, – pri hárčekovej úprave v návrhu sa výrazne vyznačuje perforácia,

Textová časť (nominál, nápis Slovensko, rok vydania...) – predkladá sa osobitne, pričom si autor sám zvolí formu (na fólii a pod.) v 6-násobnom zväčšení, – predkladá sa aj vo veľkosti 1:1 tak, aby návrh textovej časti čo najvernejšie zodpovedal originálu, komisia odporúča použiť kvalitný profesionálny papier (napr. fotopapier) – pokiaľ je to možné, presne sa definovať typ (font) písma, – v prípade číselných znakov (nominálna hodnota známky) sa dokladá číselník od 0 do 9, – pokiaľ je textová časť farebná, tak sa definuje podľa Pantone škály.

1.1.2. výtvarný návrh vo forme počítačovej grafiky

– predkladá sa ako tlačový výstup s rozlíšením aspoň 2400/1200 dpi. – predkladá sa v 4-násobnom zväčšení (formát A4) a vo veľkosti 1:1 na kvalitnom profesionálnom papieri. – písmo sa predkladá v krivkách a pokiaľ je to možné, presne sa určuje typ (font) písma, – v prípade číselných znakov (nominálna hodnota známky) sa dokladá číselník od 0 do 9, – predkladá sa vo formáte Adobe Acrobat Reader (PDF) a Adobe PhotoShop (PSD, TIF) alebo Adobe Illustrator (Ai, EPS) v rozlíšení 300 dpi, – farebnosť sa definuje v CMYK, v prípade použitia sólofarieb sa farby určujú podľa Pantone škály, – autor je povinný po odovzdaní zákazky zničiť všetky tlačové podklady, – pri hárčekovej úprave sa v návrhu výrazne vyznačí perforácia,

1.2. známka tlačená hĺbkotlačovou technológiou – oceľotlač z plochých platní (WAITE), rotačná oceľotlač (WIFAG)

obrazová časť: – predkladá sa v 6-násobnom zväčšení a vo veľkosti 1:1, – v prípade tlače rytiny sa umelec riadi podmienkami predkladania predlôh a tlačových foriem (oceľorytín), – pri hárčekovej úprave sa v návrhu výrazne vyznačí perforácia.

textová časť: – v prípade, že textová časť známky bude tlačená inou tlačovou technikou, predkladá sa text osobitne v 6-násobnom zväčšení a vo veľkosti 1:1 (napr. na fólii) –farebnosť písma sa určuje podľa Pantone škály.

2. Výtvarný návrh FDC

FDC tlačené technikou hĺbkotlače – oceľotlač z plochých platní

– predkladá sa v 4-násobnom zväčšení a vo veľkosti 1:1, – veľkosť prítlače FDC je 6 × 5 cm, – predkladá sa samostatne a s maketou obálky, na ktorej je určené miesto umiestnenia FDC a pečiatok, – predkladá sa tak, aby jeho súčasťou bola odporučená farebnosť podľa škály PANTONE, – predkladá sa na bielom bezdrevnom kartóne (nie na kriedovom).

3. Výtvarný návrh FDC pečiatky

FDC pečiatka tlačená technikou tlače z výšky – kníhtlač

– predkladá sa v 3 -násobnom zväčšení a vo veľkosti 1:1, – priemer FDC pečiatky je 2,5 – 2,8 cm.

4. Líniová rozkresba

– predkladá sa na bielom papieri vypracované krycím litografickým (nelesklým) tušom v 4-násobnom zväčšení a vo veľkosti 1:1, – predkladá sa imprimovaná autorom výtvarného návrhu.

Mgr. Martin Vančo, PhD. vedúci Odboru POFIS

Komentáre