Pridať do obľúbených

Na sklade 917 ks

100. výročie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku Číslo emisie
771
Dátum vydania
05.08.2022
Nomin. hodnota
2.00 €
Predajná cena
2.00 €

     Zemská hasičská jednota na Slovensku bola založená 6. 8. 1922 v Trenčíne. Jej sídlom sa stal Turčiansky Sv. Martin. Prvým zemským veliteľom bol na ustanovujúcom zjazde zvolený Vojtech Nemák a prvým námestným veliteľom sa stal Miloslav Schmidt, ktorého v roku 1926 zvolilo valné zhromaždenie Zemskej hasičskej jednoty za zemského veliteľa.

     Hlavnou úlohou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku bola organizácia hasičstva na Slovensku a jeho technický rozvoj. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru. Významným projektom, ktorý pretrval do dnešných dní a významne upevnil meno a postavenie Miloslava Schmidta v slovenskom hasičstve, bola stavba Hasičského domu v Martine. Hasičský dom bol slávnostne otvorený 12. 10. 1930 za účasti hasičstva z celej republiky a zahraničných hostí. Popri štátnych orgánoch má v oblasti ochrany pred požiarmi významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR), ktorá je právnou nástupkyňou Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži, vykonávanie zásahovej činnosti, zachovávanie a zveľaďovanie historického a kultúrneho dedičstva, organizovanie športovej činnosti a súťaží či verejnoprospešná, vzdelávacia, osvetová a kultúrna činnosť. 

     V minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou DPO SR dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). V súčasnej dobe je na Slovensku 2 189 DHZ s počtom 79 762 členov. Na základe územného princípu tvoria tieto dobrovoľné hasičské zbory územné organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov DPO SR, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu DPO SR a každá územná organizácia (okres) má zastúpenie v Sneme DPO SR. Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie DPO SR, ktoré sa schádza raz za päť rokov.

Na poštovej známke je zobrazená trojvalcový parný hasiaci stroj z obdobia Rakúska-Uhorska (obec Veľké Uherce, od výrobcu W-Knaust Viedeň). 

Bc. Jozef Smolinský

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 55
  • Stránka z 55