Pridať do obľúbených

Na sklade 487 ks

100. výročie česko-slovenskej technickej normalizácie Číslo emisie
776
Dátum vydania
20.10.2022
Nomin. hodnota
1.00 €
Predajná cena
1.00 €

     Moderná inštitucionalizovaná normalizácia vznikla v ČSR na začiatku 20. storočia. Všeobecná normalizácia vytvorila svoj najvyšší orgán v roku 1922. Predchádzali tomu mnohé rokovania konané z iniciatívy Masarykovej akadémie práce. Dohoda zo dňa 28. 12. 1922 oficiálne umožnila založiť Československú normalizačnú spoločnosť. Najmä zásluhou iniciátora týchto rokovaní, prof. Dr. Ing. Vladimíra Lista (1877 – 1971), sa podarilo presadiť, že táto organizácia bude nezárobková spoločnosť financovaná členskými podnikmi na komerčnom základe. Za jedno z kľúčových diel tohto obdobia z oblasti normalizačnej literatúry sa už tradične považuje kniha Normalizácia, ktorú v roku 1930 vydala Česká matica technická. Sľubný rozmach československej normalizácie však prerušila v roku 1939 druhá svetová vojna. 

      Necelý mesiac po skončení druhej svetovej vojny znovu preberá iniciatívu prof. Vladimír List a usiluje sa obnoviť Československú normalizačnú spoločnosť. Odôvodňuje potrebu normalizácie s dôrazom na požiadavky riadeného hospodárstva. Bolo treba začať konsolidovať organizačnú štruktúru normalizácie a postupne zabezpečiť revíziu noriem podľa aktuálnych potrieb. Prevládal názor aby technické normy boli všeobecne záväzné. Táto otázka sa vyriešila úplne po zoštátnení normalizácie. V roku 1951 sa v Prahe zriaďuje Úrad pre normalizáciu ako samostatný orgán štátnej správy. V roku 1956 v rámci reorganizácie riadenia technického rozvoja sa zlúčila normalizačná a patentová politika do jedného celku. Vznikol nový ústredný orgán štátnej správy, Štátny úrad pre vynálezy a normalizáciu (SÚVN) s kompetenciou v odbore technickej normalizácie, vynálezov, objavov a zlepšovacích návrhov. V Bratislave sa zriadila jeho pobočka.

     Prevratné politické zmeny v roku 1989 znamenali začiatok novej éry v československej technickej normalizácii. Tvorbu ČSN charakterizovala výrazná orientácia na zavádzanie európskych a medzinárodných noriem. Zaviedol sa princíp obmedzenej záväznosti noriem.

      Dňa 16. 12. 1992 sa rozhodla vláda zriadiť nový ústredný orgán štátnej správy – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR), predseda ktorého 1. 1. 1993 zriadil rozpočtovú organizáciu Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) so sídlom v Bratislave. Ústav bol k 31. 12. 2013 zrušený a začlenený od 1. 1. 2014 do organizačnej štruktúry ÚNMS SR ako odbor technickej normalizácie. Primárnym cieľom v súčasnosti je vytvorenie konkurencieschopného a efektívneho prostredia, realizácia úloh v oblasti technickej normalizácie a aktívna komunikácia s priemyselnými a profesijnými zväzmi, združeniami a komorami a ďalšími subjektmi pri tvorbe európskych a slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií.

Ing. Dušan Butaš

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 55
  • Stránka z 55