Pridať do obľúbených

Na sklade 835 ks

Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - ulitník Vexillum svagrovskyi Číslo emisie
773
Dátum vydania
09.09.2022
Nomin. hodnota
0.75 €
Predajná cena
0.75 €

     Paleontologická lokalita Konopiská pri Rohožníku patrí medzi významné náleziská Slovenska s výskytom fosílnej morskej fauny treťohôr. Lokalitu predstavuje bývalá ťažobná jama íloviska a jej blízke okolie nachádzajúce sa južne od obce Rohožník situovanej na východnom okraji Záhorskej nížiny. V ílovisku boli odkryté morské íly, piesky, piesčité íly a riasové sliene, obsahujúce bohatú fosílnu morskú faunu bezstavovcov a stavovcov. Vekovo ich zaraďujeme do mladších treťohôr – miocénu, keď približne pred 13 miliónmi rokov prebiehala sedimentácia v plytkovodných až hlbokovodných morských prostrediach na východnom okraji Viedenskej panvy, ktorá v tom čase predstavovala jeden zo zálivov mora zvaného centrálna Paratethys. 

     V ílovitých usadeninách bolo objavené špecifické spoločenstvo ulitníkov, pozostávajúce z bežných, ale aj zriedkavých, či doposiaľ neopísaných druhov. Jedným z novoopísaných druhov mäkkýšov z tejto lokality je aj zástupca dravých teplomilných morských ulitníkov čeľade Costellariidae – Vexillum svagrovskyi. Druh bol pomenovaný na počesť prof. Jozefa Švagrovského (1921 – 1985), významného slovenského geológa, paleontológa a vysokoškolského pedagóga. Z Devínskej Novej Vsi bol opísaný podobný druh, Vexillum neudorfensis, ktorý sa odlišuje priečnym rebrovaním a špirálovými brázdami vyvinutými rovnomerne na všetkých závitoch a piatimi kolumelárnymi vrásami. 

     Populácie ulitníkov Vexillum svagrovskyi obývali morské paleoprostredia hlbokého sublitorálu s mäkkým bahnitým dnom v období pred približne 13 miliónov rokov. Druh sa adaptoval na nepriaznivé environmentálne podmienky charakterizované zníženým prúdením vody a ochudobnením obsahu kyslíka pri morskom dne.  Vexillum svagrovskyi je vzácny endemický druh doposiaľ známy len z paleontologickej lokality Konopiská pri Rohožníku. Jeho výskyt dopĺňa a obohacuje poznatky o diverzite fosílnych mäkkýšov, ktoré obývali niekdajšie prostredia neogénneho mora Paratethys. Na známke je vyobrazený holotypový exemplár, ktorý je spoločne s ďalšími vzorkami uložený v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

Radoslav Biskupič

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 22
  • Stránka z 22