Detská knižka získala pozlátenú medailu!

Knižka Ako začať zbierať známky, ktorú vydala Slovenska pošta minulý rok, získala vysoké hodnotenie na 1. česko-slovenskej výstave vo Vysokom mýte.

Viac...

Používanie príležitostnej poštovej pečiatky

Príležitostné poštové pečiatky sú vydávané prevažne na základe objednávok verejnosti k významným spoločenským udalostiam alebo na podnet Slovenskej pošty, a. s., POFIS, napríklad pri príležitostí inaugurácií poštových známok.

Viac...

Publikácia pre deti - Ako začať zbierať známky

Slovenská pošta, a. s. v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt, a. s. vydala jedinečnú publikáciu pre deti " Ako zbierať známky". Začínajúci zberatelia sa v nej môžu dozvedieť o histórii známok, získajú cenné rady pri zbieraní známok.

Viac...

O procese prípravy eurových poštových známok

Príprava základnej série prvých eurových poštových známok bola náročným projektom, ktorý nemá obdobu v histórii slovenskej známkovej tvorby. Vydavateľ poštových známok na Slovensku, či už to bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií alebo Slovenská pošta, nikdy nevydal v jeden deň 12 emisií poštových známok.

Viac...

Proces prípravy poštových známok, FDC a FDC pečiatok

Poštové známky sa vydávajú na základe emisného plánu poštových známok. Tematické rady sú spravidla dva roky vopred prerokované v Námetovej komisii, ktorá je poradným orgánom ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pre otázky tematickej orientácie známok a poštových celín.

Viac...

Výroba príležitostnej poštovej pečiatky

Príležitostné poštové pečiatky (ďalej len PPP) sú vydávané v prevažnej väčšine na základe objednávok verejnosti k významným spoločenským udalostiam. Objednávateľ si môže podľa predpisov Slovenskej pošty, a. s., venovaných výrobe rytých poštových pomôcok, dodať vlastný výtvarný návrh.

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku